การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน/ภาควิชาฯ ประจำปี 2563

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์เห็นว่าการดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรพิจารณาให้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน/ภาควิชาฯ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรมีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพของงานบริการเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการอย่างแท้จริง โดยได้จำแนกกลุ่มการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ

1.1 ตำแหน่งอาจารย์                       จำนวน 1 ท่าน

1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       จำนวน 1 ท่าน

1.3 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์          จำนวน 1 ท่าน

กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน

         2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

                   - ระดับชำนาญการ       จำนวน 1 ท่าน

                   - ระดับปฏิบัติการ         จำนวน 1 ท่าน

                   - ระดับปฏิบัติงาน         จำนวน 1 ท่าน

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำ                  จำนวน 1 ท่าน

กลุ่มที่ 4 พนักงานเงินรายได้          จำนวน 1 ท่าน

คุณสมบัติ

1 เป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

2 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย

3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล

4 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5 ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ตลอดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่

6 เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนงานและสังคม

7 เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง

8 เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน ประชาชนมากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด

9 เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนงานและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์

10 ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์เสนอชื่อซ้ำได้

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอให้หน่วยงาน/ภาควิชาฯ เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน/ภาควิชาฯ พร้อมจัดทำแบบกรอกประวัติ ส่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ของหน่วยงาน/ภาควิชาฯ ประจำปี 2563 สำหรับแบบฟอร์มกรอกประวัติ ได้แขวนไฟล์ word ไว้ที่เว็ปไซต์คณะศึกษาศาสตร์

ดาวน์โหลด 1.แบบประวัติ

            2.แบบประเมินการคัดเลือก (ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก)

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา