โครงการสัมมนาระหว่างฝึก
ประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน

       หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึก ประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดและให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เวลาถัดมา เป็นการชี้แจงและเชิญชวนให้นักศึกษาส่งบทความวิจัยในการนำเสนอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
โดยอาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

      เวลาถัดมา เป็นการเสวนาในหัวข้อ “ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพทางเลือกหลังสำเร็จการศึกษา“ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมกับเป็นการชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพต่างๆ มี่เป็นทางเลือกนอกเหนือจาการสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลังจากนั้นเป็นรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุณศินีนาฏ พรหมพันธ์ และในเวลา 13.30 น. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก ณ อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา