การจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผน..

      ในวันที่ 9 มกราคม 2563 งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา