ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Ed-Tech Light & Sound ครั้งที่ 33

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
โครงการ Ed-Tech Light & Sound ครั้งที่ 33
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563
ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสามารถทางวิชาชีพ
โดยประมวลจากความรู้ภาคทฤษฏี ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำเสนอสู่สาธารณชน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
และฝึกความกล้าแสดงออกการทำงานเป็นทีม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร. 096-5634987 (ชาฮีดะฮ์) หรือ 098-0281322 (นา)

Back