ประกาศตารางสอบ Tell Me More (Progress Test) ประจำปี 2562

ประกาศตางรางสอบ Tell Me More (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2562


คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศวันเวลาสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More (Progress Test) การทดสอบวัดความก้าวหน้าหลังเรียน ซึ่งนักศึกษาต้องทำข้อสอบ Placement Test ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบในครั้งนี้ได้ โดยนักศึกษาชั้นปี 1-3 ที่ยังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาดังตารางสอบด้านล่างนี้ และขอให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากได้ทำข้อสอบนอกเหนือจากที่กำหนดถือเป็นโมฆะ

2. ต้องเตรียมหูฟังเพื่อใช้สำหรับการทดสอบ

3. ต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและและหมายเลขประจำตัว 13 หลัก

4. ห้ามนำอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดเข้าห้องสอบ นอกจากข้อ 2. และ 3. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

5. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

6. ต้องมารอหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

7. เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที (ห้ามสาย)

8. ระหว่างทำข้อสอบห้ามเปิดเว็บไซต์หรือไฟล์ใดๆนอกจากเว็บ Tell Me More

9. เมื่อทำข้อสอบเสร็จต้องให้กรรมการคุมสอบตรวจดูผลคะแนนก่อนจึงออกจากห้องสอบได้

 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Tell Me More (Progress Test) 2562 คลิก- ดูผลการสอบภาษาอังกฤษทางระบบ MIS Center

- นักศึกษาที่ยังไม่ทำข้อสอบ Placement Test ดูตัอย่างตามลิ้งนี้ http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=17ติดต่อเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10

Back