ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

 

Back