คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back