คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยาย ในงาน Pedagogical Development in the 21st Century for Educational supervisors/ Deputy directors of RESAs in the South of Thailand

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยาย ในงาน Pedagogical Development in the 21st Century for Educational supervisors/ Deputy directors of RESAs in the South of Thailand ให้กับศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน่วยภาคใต้ รุ่นที่ 17 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา


Back