16 มกราคม กิจกรรมวันครู
พุทธศักราชประจำปี 2563

      คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 “สานพลังปัญญาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน ” ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี
      
      โดยกิจกรรมวันครูในปีนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการระลึกพระคุณครู การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การมอบโล่แก่อาจารย์ตัวอย่าง การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาตัวอย่าง การมอบทุนการศึกษา การมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ “ บทบาทครูยุคใหม่กับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม ” โดย นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2562 
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

Back