คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ และนางจีรนันท์ ทรงชาติ
ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารศึกษาศาสตร์รอบที่ 4 ให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
และนางจีรนันท์ ทรงชาติ (เจ้าหน้าที่งานวารสาร) ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารศึกษาศาสตร์รอบที่ 4 (มีผลรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- 31 ธันวาคม 2567)ให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1


Back