โครงการรับสมัครนักเรียน
ที่มีความสามารถทางการกีฬา..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU. สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 34 คน

Back