รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานประจำปีงบประมาณ 2563
สามารถDownload ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด และนำส่งด้วยตัวเอง
ได้ที่ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ชั้น 1 ตึกอาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.พ. 2563 ไม่เกิน เวลา 13.30 น. และจะมีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 26 ก.พ. 63 (เช้าและบ่าย) ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 ตึกอาคาร 10
คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาสามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
** ระยะเวลาในการทำงานจะสิ้นสุดในภาคการศึกษา 2/2562 หรือ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 **
** สามารถตกลงชั่วโมงในการทำงานกับฝ่ายนั้นๆ ได้ตามตกลง **

***ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม***
เน้นคนที่มีความสามารถในการทำงานด้านต่าง ๆ มีเวลาในการทำงาน หรือมีความตั้งใจอยากฝึกทำงาน 

ควรมีทักษะต่าง ๆ เช่น สามารถพิมพ์งานได้ ทำงานเอกสารต่าง ๆ

งานอินโฟกราฟฟิก งานด้าน IT ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 

จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ มีทักษะการสื่อสาร(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการประสานงานต่อบุคคลอื่น ๆ ได้

พร้อมที่จะเรียนรู้งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 


Back