การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 6 TSMEd # 6

      คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6 หรือ TSMEd 6) โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา“คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่ใน Digital Era” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

      ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 6 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประเมินคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่ใน Digital Era” และTSMEd Night

      ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประเมินคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่ใน Digital Era” และการเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา เรื่อง “การประเมินคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่ใน Digital Era”

      ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางในการสังเกตชั้นเรียน, กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้, ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมคณิตศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และพิธีปิดส่งมอบธงแก่เจ้าภาพการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 7

Back