โครงการ Empowering Educators to Work Beyond Quality

      ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม PSU TPSF ภายใต้โครงการ Empowering Educators to Work Beyond Quality โดย ผศ.ยุพดี ยศวริศสกุล เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ

      เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอสมรรถนะอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย นำไปสู่การขอรับรางวัล และพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพต่อไป  ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์

Back