การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

      เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องเพนดูล่า 3 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เข้าร่วม และเป็นวิทยากรในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา จำนวน 120 คน


Back