กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 9

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน

โดยเน้นให้นิสิตมีความสามัคคี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เเก่นิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู 

** ควบคุมและดูแลโดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ **

   


Back