ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง และคุณปนิดา ดำรงสุสกุล

     คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธินัฐดา  พิมพ์พวง และคุณปนิดา ดำรงสุสกุล สังกัดงานประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ส่งรายงานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศเข้าพิจารณากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านการ screening EdPEx200 ในรุ่นที่ 7

Back