นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2020
ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม..

      นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2020 โดยนศ.เอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตตานี ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

      รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายวิษณุ เลิศบุรุษ นักวิชาการอุดมศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และคณาจารย์แผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
ผศ.ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล
ผศ.ดร.อัศวิน ศิลปเมธากุล
อาจารย์ประทีป สุวรรณโร
อาจารย์รุซณี ซูสารอ
รวมไปถึงนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้จัดโครงการดังกล่าว 

Back