โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” จัดโดย ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาฯ ร่วมกับ ฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 
โดย วิทยากร คุณธรรมภรณ์ ประภาสะวัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Back