บุคลากรคณะฯได้ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับ “green office”

      ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ green office ณ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เพื่อการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว หรือที่รู้จักกันว่า “Green Office” จึงเป็นหนึ่งทางเลือกจะช่วยให้ทุกคนได้ร่วมตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Back