จัดการบรรยายภายใต้หัวข้อ
การใช้ ZOOM Application

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการบรรยายภายใต้หัวข้อ “การใช้ ZOOM Application สำหรับการจัดการเรียนรู้และนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ดร. วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนองพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม

 

Back