วันสถาปนามหาวิทยาลัย
บุคลากรร่วมทำ big cleaning

      เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2563 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมทำ big cleaning ภายในอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผู้รับบริการมาติดต่อ เพื่อสุขภาพและอนามัย รวมทั้งป้องกันภัยจาก COVID-19

Back