โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา..

      ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธี Action Research” ครั้งที่ 2 สำหรับครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ.2561) ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 29 คน
      โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณาจารย์สังกัดภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรในช่วงเช้าเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม Excel และ SPSS (t-test) และในช่วงบ่ายเรื่องการเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย ซึ่งมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่ตลอดโครงการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดวัดไข้ก่อนเข้าร่วม และมีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์

Back