จัดอบรมการใช้งาน LMS2
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมการใช้งาน LMS2 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง10206 ตึก10 คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวนี้ เพื่อดำเนินการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบ ภาคเรียนที่2/2562 และการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 1 และเพื่อการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID - 19

Back