ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนรวมน้ำใจ
สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี

      ในวันที่20 เมษายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19
เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และทีมผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการมอบเงินในครั้งนี้

 

 

Back