คณะฯ ช่วยเหลือชุมชนผ่านตู้แบ่งปัน ครัว ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ ..

      ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ ร่วมนำข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนผ่านตู้แบ่งปัน ครัว ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ และ"ครัวโอตานิเติมสุข" ณ บ้านเหลือง ม.อ. ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

Back