ผู้บริหาร คณะฯเข้าร่วม และเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอน Online

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
และ อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วม และเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอน Online 
พร้อมให้กำลังใจ คุณครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของทางโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี วันที่31 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Back