กิจกรรมการเขียน
โครงร่างงานวิจัย

      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยพัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม (ศพศ.) ร่วมกับฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย ภายใต้โครงการ Empowering Educators to Work beyond Quality เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์

Back