ประกาศ ขายทอดตลาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  จำนวน 1 คัน

Back