โครงการอบรม เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น..

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง..เส้นทางความก้าวหน้า
และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้มองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมาพร้อมกับศักยภาพของบุคลากร
โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรวัต รัตนกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วข.ปัตตานี
ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

Back