ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มอบของที่ระลึกให้แก่ นายศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะฯ เป็นวิทยากรอบรม Google Site ด้วยตัวเอง ง่ายง่าย ผ่านระบบ zoom

      ในวันที่16 มิถุนายน 2563 ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มอบของที่ระลึกให้แก่ นายศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม Google Site ด้วยตัวเอง ง่ายง่าย ผ่านระบบ zoom

Back