โครงการอบรมผ่านออนไลน์
หัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยผสมวิธี”

     ในวันที่19 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม
หัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยผสมวิธี” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์มีทักษะความรู้ในเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยผสมวิธี
แล้วเพื่อให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยอบรมผ่านออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์

 

Back