โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ
(รอบ 5 รับตรงอิสระ)

      ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ
(รอบ 5 รับตรงอิสระ)เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 132 คน ณ อาคาร 19 ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back