โครการอบรม “ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ “

      ในวันที่24 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครการอบรม หัวข้อ “ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ “ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์มีทักษะในการเขียนบทความวิจัยเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของคณะฯ และเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของอาจารย์ให้สูงขึ้นโดยอบรมผ่านออนไลน์โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์

 


Back