ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แวฮาซัน แวหะมะ อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ที่ได้รับการประเมินการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher)

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา และอาจารย์ นายศักดา รามแก้ว นักศึกษา สาขาเคมี ชั้นปีที่ 5 ดร.ฮามีดะ มูสอ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
ที่ได้รับรางวัลผู้นำเสนอบทความวิจัยดีเด่น การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบปฏิกิริยาสะเต็ม เรื่อง การเตรียมสารละลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จากโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศิระประภา แสนเสนาะ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 ได้รับคัดเลือกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หัวข้อ social issue affecting women and girls in school และนางสาวฮัซวานี อารง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกจากประเทศนอร์เวย์ให้เป็น : The Winner ในการประกวดคลิปวีดิโอภาษาอังกฤษ เรื่อง “ Single Mom”Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา