พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
ประจำปี 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรุศดา ณัฐภาสวิรตา
บุคลากรดีเด่น ตำแหน่งอาจารย์
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง
บุคลากรดีเด่น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นายสมนึก แก้วมีศรี
บุคลากรดีเด่น ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นางชนนินาถ บุญรักษา
บุคลากรดีเด่น ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ
บุคลากรดีเด่น ประเภทพนักงานเงินรายได้
บุคลากรดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 ท่าน ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น โดย ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นจะมอบในวันสงขลานครินทร์ของทุกปี

 
 
 
 
 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301