วันครูแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2565


      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วันครูแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อ “บทบาทของครูในโลกของการเปลี่ยนแปลง”
โดย ดร. สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     
      ในปีนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์จัดงานในรูปแบบ online เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ , เพื่อร่วมเชิดชูครู-อาจารย์ตัวอย่างและนักศึกษาตัวอย่าง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม, เพื่อให้นักศึกษารู้จักบทบาทและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพครู

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301