Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 28 June 2022


หน่วยบัณฑิตศึกษา ฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นและสำคัญเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมาย รวมทั้งกระบวนการในการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์
โดยผ่านการบรรยายของผู้บริหารที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และยังเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา โดยกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45-12.00 น. โดยผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกว่า 80 คน