การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนานักศึกษา
ครู (รักษ์) ถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ในการเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาครู (รักษ์) ถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาในโครงการครู (รักษ์) ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 28 คน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
      จากผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้เนินการสำเร็จลุล่วงเป็นที่น่าพอใจและได้รับคำชื่นชมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอขอบคุณ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301