Loading...

ผลการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Post by นายพิภัตน์ เผ่าจินดา | 22 November 2023


      ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ในวาระครบรอบ ๕๕ ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานองค์กร หรือบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อคณะศึกษาศาสตร์

      บัดนี้ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้

 

๑) ด้านศิษย์เก่าเกียรติคุณ จำนวน ๔ รายชื่อ

๑.    ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์

๒.    นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

๓.    นายอดินันท์  ปากบารา

๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์  พจนตันติ

 

๒) หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคล ผู้มีอุปการคุณต่อคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๖ รายชื่อ

๑.    คุณชูเกียรติ  ปิติเจริญกิจ

๒.    คุณอรุณ-นิภา  ลิ่มกังวาฬมงคล

๓.    คุณสลิลรัตน์  ก่อเกียรติพิทักษ์

๔.    มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

๕.    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖.    ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

 

๓) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน จำนวน ๓๔ รายชื่อ

๑.    ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา

๒.    ดร.สุรศักดิ์  อินศรีไกร

๓.    ดร.ชูสิน  วรเดช

๔.    รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี

๕.    นายพิทยา  เพชรรักษ์

๖.    นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์

๗.    ดร.ศักดิ์จิต  มาศจิตต์

๘.    นายอาคม  สุชาติพงษ์

๙.    นายสันติภัทร  โคจีจุล

๑๐. ดร.ชาร์รีฟท์  สือนิ

๑๑. นายโชคดี  ศรัทธากาล

๑๒. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง

๑๓. ดร.ภิรมย์  จีนธาดา

๑๔. นายณัทกร  แก้วประชุม

๑๕. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์

๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ

๑๘. นายอภัย  อนันตเสถ

๑๙. นายอุมัธ  สวาหลัง

๒๐. นายกิจจา  เก่งการไถ

๒๑. นายเจริญ  ไชยสวัสดิ์

๒๒. นายปฐม  ปริปุนณังกูร

๒๓. นายปัญญา  เทพเฉลิม

๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคพงศ์  สุขมาตย์

๒๖. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์  คะนอง

๒๗. นายนรพันธ์  ทองเชื่อม

๒๘. นายยิ่งศักดิ์  สุรวโณบล 

๒๙. ดร.ขจรศักดิ์  เขียวน้อย

๓๐. ดร.โมไณย  อภิศักดิ์มนตรี

๓๑. นางพรจันทร์  ปรุงปลื้ม

๓๒. รองศาสตราจารย์ยุพดี  ยศวริศสกุล

๓๓. ดร.อุดม  ชูลีวรรณ

๓๔. นางสิริรัตน์  แก้วทองประคำ  เดชกมล

 

๔) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน จำนวน ๑๒ รายชื่อ

๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  รวมเจริญ

๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง      

๓.    ดร.วิฑูรย์  เมตตาจิตร

๔.    ดร.นิพนธ์  นิกาจิ

๕.    นายสมชาย  ดิษฐพงศ์ภักดี

๖.    นายประมุข  กออวยชัย

๗.    นายมงคลเกียรติ  ควรกิจ

๘.    นายสัมฤทธิ์  เพชรคง

๙.    ดร.พงศ์รัตน์  ธรรมชาติ

๑๐. นายไพรสัญ  แสงศิลา

๑๑. นายอนิรุทธิ์  ชุมแก้ว

๑๒. นายสุพจน์  โล่ห์คุณสมบัติ

 

๕) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือ วัฒนธรรมอันดีงาม จำนวน ๕ รายชื่อ

  ๑.   ดร.ทิศนา  แสงระวี

  ๒.   ดร.ขรรค์ชัย  วงษ์ชนะ

  ๓.   นางสาวรัตนา  สมศรี

  ๔.   นายเจ๊ะอุเซ็ง  อาลีอิสเฮาะ

  ๕.  นายชาญณรงค์  เที่ยงธรรม

 

๖) ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  จำนวน ๔ รายชื่อ

๑.   นายชนกนันท์  พะสุโร

๒.   นายธนะวินทร์  มังคลาทัศน์

๓.   นายพัฒนพงศ์  ทองศรี

๔.   นายอับดุลยามีน  หะยีขาเดร์

 

     ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า ๕๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกิจกรรมภาคกลางคืน เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน