กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมโรงเรียน                  

           ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ โดยลูกเสือสำรอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ) ได้เข้าค่ายที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต ส่วนลูกเสือสามัญ (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ) ได้เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่ีอสังคม และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีระเบียบวินัย

 

ที่มา : www.anubansatit.com

Back