รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

๑. นายฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

Back