คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
จำนวน 1  รายการ  คือ

   คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)  93   เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2555  ถึงวันที่ 20   กุมภาพันธ์ 2555

   เวลา  09.00 16.00  น.  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงตามวัน เวลา สถานที่รับซอง 
ในวัน เวลาราชการ  ณ หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และกำหนดเปิดซองเสนอราคา 
ในวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2555  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์

    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา  09.00 น. 
และเปิดซองพิจารณาใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  ตามประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกในเวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Back