ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
เพื่อปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น
  บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (อัตราเลขที่ 2991) ดังนี้

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ นายฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ในวัน และเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้
ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5

Back