คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
จำนวน 5  รายการ  คือ

    1. เครื่องคอมพิวเตอร์                47         เครื่อง

   2. เครื่องฉาพภาพสามมิติ              3         เครื่อง

   3. โปรเจคเตอร์                         1        เครื่อง

   4. เครื่องคอมพิวเตอร์ server         1        เครื่อง

   5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค        12        เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 1  มีนาคม  2555  ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2555

   เวลา  09.00 16.00  น.  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงตามวัน เวลา สถานที่รับซอง 
ในวัน เวลาราชการ      ณ หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
   และกำหนดเปิดซองเสนอราคา  ในวันที่ 13 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 
เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่ 13 มีนาคม 2555  เวลา  09.00 น. 
และเปิดซองพิจารณาใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  ตามประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกในเวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 
ระหว่างวันที่  1 มีนาคม 2555  ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2555 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์  073-313928-50  ต่อ  1611  หรือ  073-331301  ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Back