ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2557

     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 โดยสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่


1. หลักสูตรปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา (ภาคปกติ)
เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.psu.ac.th/AdmisBook/2557/annually149.pdf
2. หลักสูตรปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคสมทบ)
เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.psu.ac.th/AdmisBook/2557/annually150.pdf
3. หลักสูตรปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติ)
เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.psu.ac.th/AdmisBook/2557/annually139.pdf


สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-7331-3095
หรือ e-Mail: edtechpsu@gmail.com
หรือสอบถามได้จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ประธานบริหารหลักสูตรภาวะผู้นำ
และนวัตกรรมทางการศึกษา  e-Mail: vassan.a@psu.ac.th
อาจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
e-Mail ophat.k@psu.ac.th

Back