รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ และสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น
บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ การบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์
- วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการ
ที่เทียบได้กับงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (อัตราเลขที่ 2992)

๑. นายวรภาคย์ ไมตรีพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

มีรายละเอียดดังนี้
1. สอบปฏิบัติการสอน ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแผนการสอน จำนวน 1 เรื่อง เวลา 30 นาที และจัดทำสำเนาให้
   คณะกรรมการ จำนวน ๕ ชุด ส่งให้คณะกรรมการในวันสอบคัดเลือก
2. นำเสนอเค้าโครงวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง พร้อมสำเนาให้คณะกรรมการจำนวน ๕ ชุด ส่งให้คณะกรรมการในวัน
   สอบคัดเลือก
3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินบุคลิกภาพส่วนบุคคล พร้อมความรู้ความสามารถในการดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน

Back