ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา ICCR สภาวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2557

ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา ICCR สภาวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2557

 

   สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสาหรับปีการศึกษา 2557-2558 สาหรับนักเรียนไทย ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขา วิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์  โดยสถานทูตฯ อินเดีย ได้เลื่อนวันปิดรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว จากวันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานทูต อินเดีย กรุงเทพ อีเมล์ info.bangkok@mea.gov.in และยื่นใบสมัครที่สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 557

1. ทุนการศึกษามี 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี โท และเอก

2. เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม ใบสมัคร และเอกสารที่ต้องการ สามารถหาข้อมูลได้ที่ http://www.iccrindia.net/scholarshipschemes.html

3. ผู้ต้องการรับทุนจะต้องเดินทางไปสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านคะแนนร้อยละ 50 จะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (กำหนดการจะประกาศแก่ผู้สมัครต่อไป)

4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง - เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย http://www.indianembassy.in.th - เว็บไซต์สภาวัฒนธรรมสาธารณรัฐอินเดีย http://www.iccrindia.net

Back