รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได

   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดการรับสมัคร
1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 073-331301 , 08-6489-2967

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมกับรายละเอียดการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 เมษายน 2555
ผ่านทาง website http://eduit.pn.psu.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Back