ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเทคนิค

        คณะศึกษาศาสตร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค

โดยจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 57  ก่อนเวลา 16.00 น. 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Back